Veelgestelde vragen

Waarom werkt Feelix met een inschrijving?

Uw vrijblijvende inschrijving bundelen wij met andere inschrijvingen om daarmee scherpe tarieven te onderhandelen voor onze eigen aankoopfinanciering bij de beleggers. Daarna kunnen wij u een scherpe, maandelijkse gebruiksvergoeding aanbieden en kunt u besluiten of u uw woning wilt verkopen om uw overwaarde grotendeels vrij te maken. Zodra Feelix voldoende inschrijvingen heeft en de financiering heeft afgerond krijgt u bericht van ons. Dit kan naar verwachting zo’n 2-4 maanden duren.

Hoe werkt dat met die inschrijving?

Met de inschrijving geeft u slechts aan dat u geïnteresseerd bent om u uw woning te gaan verkopen om de overwaarde vrij te maken via Feelix.

Hoe schrijf ik me in?

U kunt zich via de Feelix website direct inschrijven. Of u kunt uw financieel adviseur om hulp vragen, voor wie aanvullende informatie beschikbaar is.

Verplicht de inschrijving mij tot iets?

Nee, de inschrijving verplicht u tot niets en u kunt deze elk moment zonder kosten beëindigen.

Vanaf wanneer beginnen mijn verplichtingen?

Pas vanaf het moment dat u ons definitieve voorstel voor akkoord ondertekend terugstuurt.

Wat voor overeenkomst sluit ik af?

U sluit een koopovereenkomst met de belegger, bijvoorbeeld een pensioenfonds. U krijgt daarbij een wettelijk recht om de woning na eigendomsoverdracht te blijven bewonen. U betaalt daarvoor een maandelijkse gebruiksvergoeding. Omdat Feelix een online platform is, wordt deze overeenkomst rechtstreeks aangegaan met de belegger.

Wat is de lengte van de overeenkomst?

Na 1 jaar is er in principe geen sprake van een vaste einddatum van de overeenkomst. U kunt zo lang u maar wilt zelf met uw partner in uw woning blijven wonen. Maar u kunt ook op elk gewenst moment verhuizen.

Wanneer kan ik de overeenkomst beëindigen?

U kunt de overeenkomst na 1 jaar op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen beëindigen en verhuizen. U verkoopt dan zelf uw woning of laat dat via Feelix doen. Of uw erfgenamen maken gebruik van het eerste recht om de woning tegen marktwaarde (terug) te kopen voor zover die gelijk of hoger is aan de reeds uitgekeerde 80%. Ook dan is die overwaarde boven 80% nog steeds voor u.

Wie kan de overeenkomst beëindigen?

De overeenkomst kan in beginsel alleen op uw initiatief wordt beëindigd. Feelix kan de overeenkomst alleen namens de belegger beëindigingen indien u een aantal maanden niet heeft voldaan aan uw betaalverplichtingen of als u uw woningonderhoud heeft verwaarloosd.

Kunnen we met de opbrengst onze bankhypotheek aflossen?

Ja. Dat is zelfs verplicht aangezien de bank anders vrije overdracht van de eigendom van uw woning niet zal toestaan.

Hoeveel hypotheekschuld mag ik nog hebben om mij te kunnen aanmelden voor verkoop via Feelix?

Dit hangt af van de verkoopwaarde van de woning. Als richtlijn geldt dat de hypothecaire schuld ongeveer 25% van de taxatiewaarde mag bedragen.

Wat is de minimum leeftijd voor Feelix?

De minimum leeftijd voor Feelix is 55 jaar.

Kan ik Feelix inzetten om eerder met pensioen te gaan of om inkomensverlies voorafgaand aan mijn pensioen te overbruggen?

Ja, zolang het pensioen toereikend is. Feelix is juist ontwikkeld om mensen de mogelijkheid te geven om eerder met pensioen te gaan of als aanvulling op een lager inkomen voorafgaand aan de pensioengerechtigde leeftijd (bijvoorbeeld door Corona). De inkomenstoets geldt pas vanaf de pensioengerechtigde leeftijd (67 jaar).

Waarom ontvang ik netto geen 80% maar 76,5% van de taxatiewaarde?

Dat komt doordat de belegger 1,5% afsluitkosten berekent en u de 2% overdrachtsbelasting voor uw eigen rekening moet nemen. De belegger gebruikt de afsluitkosten onder meer voor de notariskosten. Maar ook voor de inschrijving van uw eerste hypotheekrecht om zeker te stellen dat alle toekomstige overwaarde boven de reeds ontvangen 80% van de taxatiewaarde bij uw of uw erfgenamen terecht komt.

Hoe weet ik zeker dat ik de toekomstige overwaarde krijg?

Uw recht op overwaarde wordt ingeschreven in het kadaster door de notaris via een (eerste) hypotheekrecht op uw naam, ten gunste van u. Dit geeft u volledige zekerheid dat bij toekomstige verkoop alle waarde boven de reeds ontvangen 80% met aftrek van kosten aan u toekomt.

Waarom wordt er toch nog een hypotheek van mij ingeschreven?

Het hypotheekrecht ten gunste van u betreft een garantie voor u. Deze hypotheek wordt in het kadaster ingeschreven om zeker te stellen dat u bij een eventuele doorverkoop door de belegger de resterende toekomstige overwaarde ontvangt voor zover die groter is dan de reeds door u ontvangen 80%.

Is er een kans dat ik geen voorstel ontvang?

Ja, de belegger is niet verplicht om u een voorstel te doen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uit verder onderzoek blijkt dat uw woning niet aan de criteria voldoet. Het kan ook voorkomen dat u een voorstel pas na verloop van tijd ontvangt omdat de beleggingscapaciteit op dat moment benut is. Uiteraard wordt u daarover geïnformeerd.

Komt mijn woning in aanmerking voor Feelix?

Feelix hanteert bepaalde voorwaarden voor de huizen die in aanmerking komen. Een van de belangrijkste criteria is dat de waarde van de woning zich bevindt tussen ongeveer € 250.000,- en € 600.000,-.

Is het voorstel altijd gelijk aan 80% van de taxatiewaarde?

Dat is het uitgangspunt, maar de belegger kan daarvan afwijken gelet op het risico dat hij inschat op een waardedaling onder 80% en geen profijt heeft van waardestijging. De waardestijging is immers volledig voor u. In dat geval ontvangt u weliswaar minder dan 80% van de getaxeerde waarde als koopprijs, maar in de toekomst ontvangt u nog steeds alle waarde boven de uitgekeerde 80% van de taxatiewaarde.

Valt er over het voorstel te onderhandelen?

Het voorstel is bindend. Het is aan u om het voorstel te accepteren of af te wijzen.

Kan ik een eigen notaris kiezen?

Het is gebruikelijk dat de koper de notaris aanwijst. Feelix werkt samen met geselecteerde notarissen die u steeds kunt benaderen als u vragen heeft over de nodige notariële akten. De kosten voor de eigendomsoverdracht bij de notaris zijn overigens voor rekening van Feelix.

Waarom moet ik de overdrachtsbelasting betalen, die is normaliter toch voor de koper?

Als de overdrachtsbelasting door de koper betaald zou worden dan zou hij dit vergoed willen zien, mèt rendement. Het is daarom goedkoper om de overdrachtsbelasting naar u te verleggen om de rendementskosten te vermijden.

Waarom moet ik het eigenaarsdeel betalen voor gemeentelijke en waterschapsheffingen; ik ben toch geen eigenaar?

Als deze kosten door de koper betaald zou worden dan zou die dit vergoed willen zien, mèt administratiekosten en rendement. Het is daarom goedkoper om het eigenaarsdeel voor de gemeentelijke en waterschapsheffingen naar u te verleggen om de administratie en rendementskosten te vermijden.

Wat gebeurt er als ik mijn overeenkomst opzeg en de woning wordt verkocht voor meer dan de oorspronkelijk ontvangen 80%?

Wanneer de opbrengst hoger is dan de oorspronkelijk ontvangen 80%, is de meeropbrengst, na aftrek van makelaarskosten volledig voor u. U behoudt dus het recht op alle resterende overwaarde boven de oorspronkelijk ontvangen 80%.

Wat gebeurt er als ik mijn overeenkomst opzeg en de woning wordt verkocht voor minder dan de oorspronkelijk ontvangen 80%?

Dit risico is voor de belegger. U hoeft dan niets bij te betalen.Uw huis komt dus nooit ‘onder water’

Heb ik huurbescherming?

Uw overeenkomst met de belegger valt niet onder huurbescherming maar het persoonlijke gebruiksrecht is ook in de wet verankerd. Dat gebruiksrecht wordt ingeschreven in het kadaster op naam van de gebruiker van de woning. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden is zo’n gebruiksrecht te beëindigen, zoals bijvoorbeeld bij het niet betalen van de gebruiksvergoeding. Dat is niet anders dan in het geval een huurder niet betaalt.

Worden de maandbedragen net als huur jaarlijks verhoogd?

Nee, de maandelijkse vergoeding voor het gebruik van de woning blijft ongewijzigd. Op de lange termijn scheelt dat enorm. Een maandhuur van € 1.000,- kan in 20 jaar aangroeien naar € 2.000,-, terwijl een maandelijkse vergoeding voor gebruik van € 1.000,- in dezelfde periode onveranderd blijft.

Wie koopt mijn woning?

De woning wordt gekocht door een belegger; een vastgoedmaatschappij. Dat is een vennootschap die belegt in vastgoed en waarvan de uiteindelijke belanghebbende investeerders worden gevormd door een mix van vermogende particulieren en pensioenfondsen. Er is geen directe link tussen uw woning en een bepaalde aandeelhouder van de vastgoedmaatschappij. Feelix treedt voor het beheer op namens de koper.

Waarom geeft Feelix geen advies?

Juist omdat wij ten behoeve van de belegger het vastgoed selecteren en het beheer arrangeren geven wij geen advies. Wij vinden het namelijk belangrijk dat u zelf de verkoopkeuze maakt en zelf de waardering laat opstellen door een onafhankelijke NWWI taxateur. Voor advies kunt u naar een onafhankelijk adviseur, zoals bijvoorbeeld Van Bruggen Adviesgroep, of uw eigen financieel adviseur.

Valt Feelix onder AFM toezicht?

Feelix valt niet onder toezicht van de AFM omdat het geen financieel product is in de zin van artikel 1.1 Wft. De AFM heeft ons hierover als volgt bericht: “Op het eerste gezicht lijkt Feelix niet kwalificeren als een financieel instrument”. Dit is geen stellig antwoord, maar voor de AFM zeer concreet. Verder hebben wij onze organisatie ook zo ingericht dat wij de interne AFM-maatregelen waaronder bijvoorbeeld een risicobeleid en risicoanalyse hebben geïntegreerd in de Feelix organisatie.

Hoe krijgt Feelix betaald?

Feelix brengt haar kosten in rekening bij de belegger. Deze kosten zijn dezelfde ongeacht wie de belegger is en heeft uit dien hoofde geen voorkeur voor de ene of de andere belegger. Feelix is in contact met verschillende beleggers. Feelix ontvangt of betaalt geen vergoeding aan de onafhankelijke financieel adviseurs of taxateurs.

Is Feelix hetzelfde als een lening met een vaste rente?

Nee, bij Feelix verkoop je je huis terwijl je recht houdt op de toekomstige waardeontwikkeling. Het is geen schuld. Een hypothecaire lening is wel een schuld en dat is een drempel voor veel mensen. Verder is de ‘rentevaste periode’ bij een hypothecaire lening niet levenslang, maar maximaal 30 jaar. Na afloop kan die vele malen hoger zijn dan nu het geval is met alle consequenties van dien. Iemand die op 55 jaar een 30-jarige rentevaste lening aangaat zou dus op zijn 85e te maken kunnen krijgen met rentekosten die 3 keer zo hoog worden en het niet meer kunnen betalen (de 10-jaars rente bedroeg in 1990 meer dan 9%). Bij Feelix blijven de maandbedragen levenslang ongewijzigd. Bij een hypothecaire lening kan je huis ‘onder water’ staan en bij Feelix niet. De reeds ontvangen 80% hoeft bij flinke waardedaling niet terugbetaald te worden. Tenslotte is het niet altijd makkelijk om een hypothecaire lening te krijgen om overwaarde vrij te maken. Bijvoorbeeld voor mensen die eerder met pensioen willen is het lastig omdat ze in die periode geen inkomen hebben.

Nog andere vragen?

Kunt u geen antwoord vinden op uw vraag, neem dan contact op met Feelix. U kunt ons via 033-2003195 telefonisch bereiken van maandag – zaterdag van 10.00 uur tot 18.00 uur, of u kunt een email sturen naar: rudi.dupper@feelix.nl