Disclaimer

Disclaimer Feelix.nl B.V.

De disclaimer geldt als u de internetsite www.feelix.nl bezoekt en u wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen. Feelix besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op haar internetsite. Aan die informatie kan de gebruiker van de internetsite geen enkel recht ontlenen. De internetsite www.feelix.nl is eigendom van Feelix.nl B.V., kvk nr 57938784.

Gebruik van deze internetsite.

De op, of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden aangemerkt als advies. Op de internetsite staat alleen algemene informatie. Neemt u alleen op basis van de informatie op de internetsite een beslissing? Dat is het uw eigen verantwoordelijkheid derhalve zijn beslissingen op basis van deze informatie voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Feelix tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Feelix expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Feelix beheert en onderhoudt deze internetsite vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Klachtenservice.

Feelix stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt. Want zo kan Feelix proberen een passende oplossing te vinden. Zie hiervoor onze aparte klachtenregeling op deze internetsite.

Informatie van derden, producten en diensten.

Wanneer Feelix hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Feelix de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Feelix aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites.

Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen. De informatie die een geïnteresseerde via Feelix verschaft, zal via Feelix uitsluitend aan de beleggers ter beoordeling worden verstrekt. Feelix zal die gegevens niet aan enige derde ter beschikking stellen of voor enig ander doel gebruiken als is beoogd met Feelix.

Intellectuele eigendomsrechten.

Alle informatie op de internetsite, de vormgeving, huisstijl en logo’s zijn van Feelix. U mag de informatie op de internetsite gebruiken voor privé doeleinden, bijvoorbeeld voor een werkstuk of een privé-blog. Vermeld dan dat u de informatie heeft gevonden op www.feelix.nl. U mag de teksten van de internetsite niet veranderen. Wilt u informatie van de internetsite gebruiken voor commerciële doeleinden? Dan moet u Feelix eerst toestemming vragen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feelix is het niet toegestaan links naar internetsites van Feelix aan te bieden.

Online communicatie.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Feelix zendt, is niet gegarandeerd. Feelix raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Feelix te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Feelix te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Feelix heeft een aparte ‘Feelix portal’ waarmee veilig vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld met medewerkers van Feelix.

Geen aansprakelijkheid.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze internetsite wordt door Feelix uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze internetsite. Hoewel Feelix zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze internetsite zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze internetsite wordt gepubliceerd of waartoe via deze internetsite toegang wordt geboden. Feelix aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht.

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen naar aanleiding van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen.

Feelix behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met begrip van de tekst van deze disclaimer, ten alle tijd te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.